Surface

Ontdek de tablet die je laptop kan vervangen. Surface Pro 3.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Dordrecht op 1 december 2004 onder nummer AL 29/2004.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Definitie cliënt, toepasselijkheid, aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
2. Prijs en betaling
3.Eigendomsvoorbehoud en retentie

4. Risico
5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6. Geheimhouding, overname personeel en privacy
7. Medewerking door cliënt
8. Leveringstermijnen
9. Beëindiging overeenkomst
10. Aansprakelijkheid van EuroByte; vrijwaring
11. Overmacht
12. Toepasselijk recht en geschillen

DIENSTVERLENING
13. Inspanningsverbintenis
14. Wijziging en meerwerk

ONDERHOUD VAN APPARATUUR
15. Duur van de onderhoudsverplichting
16. Onderhoud
17. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden
18. Uitsluitingen

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definitie cliënt, toepasselijkheid, aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst

1.1 In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, heeft het begrip cliënt de volgende betekenis: de (rechts)persoon die EuroByte B.V. een opdracht geeft voor het leveren van producten, dan wel het verrichten van diensten of daarvoor een offerte ontvangt.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij EuroByte B.V. goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Toepasselijkheid van inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5 Een aanbod of offerte, door of namens EuroByte B.V., is geheel vrijblij­vend en wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod dan wel de offerte geldende prijzen, specificaties en wet- en regelgeving.

1.6 De inhoud van alle bij een aanbod of offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor EuroByte B.V. slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door EuroByte B.V. is bevestigd.

1.7 Overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door een bevoegd vertegenwoordiger van EuroByte B.V. van (mondelinge) afspraken, zoals gemaakt met een van de medewerkers van de cliënt of door het feitelijk uitvoeren van de orders door EuroByte B.V. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

1.8 EuroByte B.V. kan een aanbod en offerte steeds intrekken, zulks zelfs nog onverwijld na de aanvaarding ervan door de cliënt.

1.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.5 hebben aanbiedingen en offertes van EuroByte B.V. een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven.

2. Prijs en betaling


2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat de prijzen per 1 januari van ieder jaar worden geïndexeerd.

2.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden in Euro op de door EuroByte B.V. aan te wijzen bank- of girorekening. De betaling van de facturen van EuroByte B.V. dient effectief te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. De cliënt is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van EuroByte B.V. aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

2.4 Indien de cliënt niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens EuroByte B.V. heeft voldaan, is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de cliënt in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de cliënt vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van EuroByte B.V. op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

2.5 Alle kosten van invordering van het door de cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door EuroByte B.V. in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3. Eigendomsvoorbehoud en retentie

3.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van EuroByte B.V. totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan EuroByte B.V. zijn voldaan.

3.2 Rechten worden in voorkomend geval aan cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

3.3 EuroByte B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van EuroByte B.V. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan EuroByte B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.

4. Risico

4.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht.

5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij EuroByte B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

5.2 Indien in afwijking van artikel 5.1 EuroByte B.V. bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van EuroByte B.V. onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van EuroByte B.V. aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.

5.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5.4 Het is EuroByte B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal EuroByte B.V. de cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

5.5 Tenzij EuroByte B.V. een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie artikel 5.3).

5.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is cliënt gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van 'fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door EuroByte B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan EuroByte B.V. te maken.

5.7 EuroByte B.V. vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door EuroByte B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat cliënt EuroByte B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan EuroByte B.V. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan EuroByte B.V. verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan EuroByte B.V. ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die cliënt in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door EuroByte B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van EuroByte B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal EuroByte B.V. zo mogelijk zorgdragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van cliënt. Indien EuroByte B.V. naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal EuroByte B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. EuroByte B.V. zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van EuroByte B.V. wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van EuroByte B.V. voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door EuroByte B.V. gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door EuroByte B.V. geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

5.8 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan EuroByte B.V. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal EuroByte B.V. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

6. Geheimhouding, overname personeel en privacy

6.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

6.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. EuroByte B.V. zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

6.3 Cliënt vrijwaart EuroByte B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan EuroByte B.V. toerekenbaar zijn.

7. Medewerking door cliënt

7.1 Cliënt zal EuroByte B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door EuroByte B.V. te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

7.3 Indien cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan EuroByte B.V. ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door EuroByte B.V. voorgeschreven specificaties.

7.4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van EuroByte B.V. stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft EuroByte B.V. het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van EuroByte B.V. tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

7.5 Ingeval medewerkers van EuroByte B.V. op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart EuroByte B.V. voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van EuroByte B.V., die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van EuroByte B.V. kenbaar maken.

7.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van EuroByte B.V. staan. EuroByte B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van EuroByte B.V. of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is EuroByte B.V. gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. EuroByte B.V. kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. EuroByte B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door EuroByte B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan EuroByte B.V. bekend waren. EuroByte B.V. spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt EuroByte B.V. niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt EuroByte B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. EuroByte B.V. is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is EuroByte B.V. gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen EuroByte B.V. en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9. Beëindiging overeenkomst

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien aan de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. EuroByte B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

9.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat EuroByte B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die EuroByte B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van EuroByte; vrijwaring

10.1 De totale aansprakelijkheid van EuroByte B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500.000,-- (vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van EuroByte B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden;
b.redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat EuroByte B.V. op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d.redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 De aansprakelijkheid van EuroByte B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.000.000,-- (één miljoen Euro).

10.3 Aansprakelijkheid van EuroByte B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verbandhoudende met het gebruik van door cliënt aan EuroByte B.V. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verbandhoudende met de inschakeling van door cliënt aan EuroByte B.V. voorgeschreven toeleverandiers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.4 De in de voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EuroByte B.V. of diens leidinggevenden.

10.5 De aansprakelijkheid van EuroByte B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt EuroByte B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en EuroByte B.V. ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EuroByte B.V. in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij EuroByte B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen EuroByte B.V. vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 Cliënt vrijwaart EuroByte B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door EuroByte B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan EuroByte B.V. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11. Overmacht

11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van EuroByte B.V., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan EuroByte B.V. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan EuroByte B.V. is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De overeenkomsten tussen EuroByte B.V. en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2 Geschillen die tussen EuroByte B.V. en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen EuroByte B.V. en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de rechtbank te Dordrecht, tenzij de kantonrechter terzake bevoegd mocht zijn.

DIENSTVERLENING
De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien EuroByte B.V. diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals onderhoud, onverlet.

13. Inspanningsverbintenis

13.1 EuroByte B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van EuroByte B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst EuroByte B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

13.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is EuroByte B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is EuroByte B.V. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen. EuroByte B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.

13.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is EuroByte B.V. steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indien EuroByte B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van EuroByte B.V. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. EuroByte B.V. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en EuroByte B.V. kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal EuroByte B.V. cliënt desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

ONDERHOUD VAN APPARATUUR
De in dit hoofdstuk "Onderhoud van apparatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien EuroByte B.V. en cliënt een overeenkomst voor onderhoud van apparatuur hebben gesloten.

15. Duur van de onderhoudsverplichting

15.1 De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

15.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of EuroByte B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

16. Onderhoud

16.1 De inhoud en omvang van de door EuroByte B.V. te leveren onderhoudsdiensten zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is EuroByte B.V. verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door cliënt bij EuroByte B.V. zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder 'storing' wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door EuroByte B.V. schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

16.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij EuroByte B.V. geldende werkdagen en werkuren.

16.3 EuroByte B.V. behoudt zich onder meer het recht voor om haar onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van EuroByte B.V., risico's ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van EuroByte B.V. met zich meebrengen.

16.4 EuroByte B.V. draagt zorg voor het actueel houden van zijn expertise omtrent de apparatuur. EuroByte B.V. zal alle relevante gegevens omtrent de aan de apparatuur verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. EuroByte B.V. zal cliënt op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

16.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van EuroByte B.V. noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van EuroByte B.V.

17. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

17.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, EuroByte B.V. daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van cliënt opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel van EuroByte B.V. of door EuroByte B.V. aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan EuroByte B.V. ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

17.2 Op verzoek van EuroByte B.V. zal een ter zake kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

17.3 Cliënt is bevoegd niet door EuroByte B.V. geleverde apparatuur en systemen op de aan cliënt verkochte apparatuur aan te sluiten en daarop niet door EuroByte B.V. geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door EuroByte B.V. geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door EuroByte B.V. geleverde programmatuur, zijn voor rekening van cliënt.

17.4 Indien het naar het oordeel van EuroByte B.V. voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal cliënt deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van EuroByte B.V. stellen.

17.5 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van EuroByte B.V. behoort, dient door cliënt ter beschikking te worden gesteld.

17.6 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

17.7 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat EuroByte B.V. deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan cliënt overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan EuroByte B.V. voor onderhoud aan te bieden, draagt cliënt er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt.

17.8 EuroByte B.V. aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

17.9 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

18. Uitsluitingen

18.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of inspanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen die niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van EuroByte B.V. op grond van de overeenkomst en zullen cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

18.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;
• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan EuroByte B.V.;
• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
• modificaties aan apparatuur;
• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

Go to top